Algemene voorwaarden

Voorwaarden          

De draaiboeken/speurtochten/bingo’s/Spellen zijn volledig digitaal en worden verzonden via de mail. De kant en klare pakketten worden verzonden per post, alleen het draaiboek ontvangt u digitaal.

De koper van het draaiboek/de speurtocht/de bingo/spellen/het kant en klare pakket is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van de draaiboeken/de speurtochten/de bingo’s/spellen/de kant en klare pakketten. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het kinderfeestje.
        
Het is niet toegestaan de draaiboeken/de speurtochten/de bingo’s/spellen/de kant en klare pakketten door te verkopen of te verstrekken aan derden.

De geleverde draaiboeken/speurtochten/bingo’s/spellen zijn alleen voor eigen gebruik en niets uit de draaiboeken/speurtochten/bingo’s/spellen mag gekopieerd worden of op internet worden gezet zonder toestemming.


 
ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

ALGEMEEN

Artikel 1.1 – Identiteit
Artikel 1.2 – Toepasselijkheid
Artikel 1.3 – Het aanbod

Verkoopvoorwaarden

Artikel 2.1 – De overeenkomst
Artikel 2.2 – Herroepingsrecht
Artikel 2.3 – Retourneren
Artikel 2.4 – Betaling en levering
Artikel 2.5 – Klachten
Artikel 2.6 – Overmacht
Artikel 2.7 – Geschillen
Artikel 2.8 – Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid
Artikel 2.9 – Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid


ALGEMEEN

1.1 - Identiteit

Naam onderneming: Kom je ook op mijn feestje?
Vestigingsadres: Dr. W.M. Verhaarlaan 26, 8302 JK, Emmeloord
Telefoonnummer: +31 (0) 527699593/+31 0620573457
E-mailadres: info@komjeookopmijnfeestje.nl
KvK-nummer: 55737307


1.2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kom je ook op mijn feestje? en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Kom je ook op mijn feestje? en consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

1.3 – Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.


VERKOOPVOORWAARDEN

2.1 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Kom je ook op mijn feestje?  heeft aanvaard door middel van een aankoop én daarvan een bevestiging heeft ontvangen van Kom je ook op mijn feestje?. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding nog niet door Kom je ook op mijn feestje? is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Kom je ook op mijn feestje? staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst.

2.2 – Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Kom je ook op mijn feestje? mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slecht uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Dit alles is niet van toepassing op de digitale producten van Kom je ook op mijn feestje?. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen, is het niet mogelijk om digitaal verzonden draaiboeken/speurtochten/bingo’s retour te zenden en hiervoor geld terug te ontvangen.

2.3 – Retourneren

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en het product wil retourneren, dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn. Dit kan hij doen door een mail te sturen naar info@komjeookopmijnfeestje.nl . Kom je ook op mijn feestje? stuurt na de melding een ontvangstbevestiging naar de consument. Na melding stuurt consument het product binnen 14 dagen terug. De verzendkosten voor het retourneren worden gedragen door de consument. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De kosten van het postpakket zelf worden, exclusief de kosten van het digitale draaiboek, volledig teruggestort op uw bankrekening indien alle producten onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking worden ontvangen.


2.4 – Betaling en levering

De consument betaalt via overschrijving naar bankrekening. De leveringstermijnen zoals vermeld op de website gaan in zodra de betaling binnen is. De vermelde leveringstermijnen op de website zijn niet bindend en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De draaiboeken/speurtochten/bingo’s zijn volledig digitaal en worden verzonden via de mail. De kant en klare pakketten worden verzonden per post, alleen het draaiboek ontvangt de consument digitaal.

2.5 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Kom je ook op mijn feestje? zal de klacht binnen een termijn van 14 dagen beantwoorden. Wanneer een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kom je ook op mijn feestje? binnen 14 dagen een indicatie gecommuniceerd waarbinnen de consument het antwoord kan verwachten.

2.6 – Overmacht

In geval van overmacht heeft Kom je ook op mijn feestje? het recht de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de Kom je ook op mijn feestje? is gehouden aan enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kom je ook op mijn feestje? kan worden toegerekend.

2.7 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Kom je ook op mijn feestje? en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2.8 – Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid

De koper van het draaiboek/de speurtocht/de bingo/de spellen/het kant en klare pakket is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van de draaiboeken/de speurtochten/de bingo’s/de spellen/de kant en klare pakketten. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het kinderfeestje.


Artikel 2.9 – Eigendom

Het is niet toegestaan de draaiboeken/de speurtochten/de bingo’s/de spellen/de kant en klare pakketten door te verkopen of te verstrekken aan derden.

De geleverde draaiboeken/speurtochten/bingo’s/de spellen zijn alleen voor eigen gebruik en niets uit de draaiboeken/speurtochten/bingo’s/de spellen mag gekopieerd worden of op internet worden gezet zonder toestemming.